Din vej hertil:

  Foreningens historie

  Sidst opdateret: Thursday, 20. July 2017 - 12:00 / reload

  Redaktionel bemærkning.

  Foreningens fjernarkiv blev lukket ned den 1. oktober 2016. Nedenstående er skrevet i december 2013.
  Foreningen arbejder på at få nyt arkiv etableret i forbindelse med ny hjemmeside i 2017.
  Sekretariatschef Kim Ingemann

  ************************************

  Fra Historisk Gruppe:
  Niels Østergård, Ebbe Holmboe og Kjeld Lohmann Schøler 
  København, december 2013.

  Foreningen har gennemført en dokumentation af foreningens historie og faglighed med sikring af dokumentation af væsentlige dokumenter m.m.

  Afgrænsning
  Gruppen fastlagde nogle tids- og fagmæssige afgrænsninger.
  Udgangspunktet er foreningens stiftelse i 1875, men med udgangspunkt i drøftelserne blandt landinspektørerne op til foreningens stiftelse samt tidliger beskrivelser af uddannelsen.

  Med udgangspunkt i de historiske kilder er beskrevet:

  • bestyrelsernes sammensætning og arbejde på grundlag af generalforsamlingerne i perioden 1875 – 2012,
  • Landinspektøruddannelsen fra 1700 tallet og op til i dag,
  • landinspektørernes arbejdsfelt og
  • en oversigt over nationale og internationale møder

  Digitalt arkiv
  Dette materiale er sammen med det øvrige, omfattende historiske materiale på landinspektørernes fagområde samlet i foreningens digitale arkiv. 
  Henvendelser med forslag til forbedringer, rettelser og kommentarer til denne del af foreningens hjemmeside bedes rettet til sekretariatet

  Til slut skal det nævnes, at vi har haft stor hjælp til gennemførelsen af opgaven fra Vibeke Bo i sekretariatet og lektor, landinspektør Hanne Brande Lauridsen med bidrag til afsnittet om uddannelsen på Aalborg Universitet.
  Vi vil gerne hermed bringe vores tak for begges indsats.

  God læselyst!
  *******************************

  Indhold

  Foreningens Aktiviteter (1875-)
  Vedlagt er beskrevet Den danske Landinspektørforenings Historie 1875-2012 opdelt på perioderne 1875 – 1944 og 1945 – 2012.

  Landinspektørforeningens historie fra 1945

  Landinspektørforeningens historie 1875-1944

  I dokumenterne beskrives foreningens historie primært med udgangspunkt i foreningens generalforsamlinger. Der redegøres for bestyrelsernes sammensætning.
  Bestyrelsesmedlemmernes biografier kan findes i foreningens Medlemsbiografier 1925-50, 1050-75 og 1975-2000

  I beskrivelserne er taget udgangspunkt i

  • generalforsamlingerne,
  • kredsudvalg og kredsmøder
  • gruppeledelserne
  • årsmøderne,
  • de tilsluttede foreningers bestyrelser og generalforsamlinger samt
  • takstaftalerne (dog i yderst begrænset omfang).

  Fra generalforsamlingerne omtales deltager- og medlemstal, foreningens love og disses justeringer, faglige omtaler og drøftelser, andre væsentlige, sjove og interessante beslutninger samt lidt om takster o. lign og endelig valgene til bestyrelserne, valgene af redaktører og udnævnelser til æresmedlemmer.
  Bestyrelses- og delvis gruppeledelsessammensætninger søges opstillet. Ved nyvalg til bestyrelser nævnes de valgte.
  I de første mange år var der valg til bestyrelsen på skift ved hver generalforsamling. Når der var tale om genvalg, nævnes disse ikke i alle tilfælde.
  Drøftelserne på bestyrelsesmøderne omtales kun i begrænset omfang.
  Alt er overvejende hentet fra referater af de ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i Den danske Landinspektørforening.
  Opmærksomheden henledes på, at arbejdet i bestyrelserne specielt for perioden 1975 til 2000 er ret tæt beskrevet med titlen ”Den 125 årige og dens børn” i Medlemsbiografien 1975-2000 side 29 til 51.  

   

  Foreningens internationale aktiviteter er beskrevet i:
  Se  Foreningen - nationale og internationale møder fra 1875

  • Foreningens generalforsamlinger fra 1875,
  • De Nordiske Landinspektørkongresser fra 1920,
  • De nordiske Ombudsmandsmøder tilbage fra 1958, og
  • FIGs (Fédération Internationale des Géomètres) kongresser, generalforsamlinger, PC-møder (Permanent Committees) og Working Weeks fra 1878.

   

  Flytning af sekretariatet
  Flytning af sekretariatet fra Lindevangs Allé til Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31
  Den interne forhandlingsproces op til sekretariatets flytning til IDA den 1. januar 2007 har fået et særskilt notat

  IDA-DdL forhandlingerne

  Fremtidssikring af DdL
  Der lå 3 rapporter til grund for beslutningen om dannelsen af DdL og de tre tilsluttede foreninger PLF, PALF og ALF i 1981/1982.
  Nævnes kan:

  • Festskriftet ”Landinspektører og Landmålere” udgivet i anledning af foreningens 100 års jubilæum i 1975.
  • Gamle love og vedtægter for Foreningen tilbage fra stiftelsen i 1875
  • Referater fra Nordiske Møder (kongresser) 1920 – 1956
  • Referater fra foreningens generalforsamlinger 1875 – 1890
  • En del protokoller og generalforsamlingsberetninger, samt bestyrelsesreferater fra perioden 2006 – 2012.
  • Posters om Landinspektørernes arbejdsfelt og uddannelse udarbejdet af AAU omkring 2008.

  Foreningens Love etc.
  I arkivet er en skematisk opstilling ”Love og vedtægter for Den danske Landinspektørforening – DdL” der omtaler ændringer af love og vedtægter samt nye love og vedtægter for DdL og tilsluttede foreninger, alt tilbage fra 1875. Der refereres i den skematiske opstilling til de ældre love og vedtægter, der findes på hylden ”Foreningens Aktiviteter (1875-)”.

  • Foreningens love og vedtægter, regler m.m. for perioden 2010 – 2013
  • Foreningens klagevejledning
  • Code of conduct for European Surveyors fra Sept. 2009.

  I arkivet er “Uddannelse – Lærebøger” et katalog, hvor især ældre lærebøger og anden faglitteratur, men også foreningens love og vedtægter tilbage fra 1875, er registreret. 

  Landinspektørernes beskæftigelse
  Da Landinspektørforeningen blev stiftet i 1875 var der ca. 130 erhvervsaktive landinspektører. I dag (december 2013. red) er der tæt på 1000 erhvervsaktive.
  Landinspektørens professionelle profil er karakteriseret ved en kombination af teknik, jura og planlægning. Denne tværfaglighed har ført til, at landinspektører er aktive på et bredt spektrum af arbejdspladser både i den private og den offentlige sektor. Gennem historiske opgørelser og de detaljerede landinspektørundersøgelser hvert tiende år fra 1967 til 2007 er udviklingen i landinspektørernes arbejdsfelt beskrevet. Meget forenklet kan man sige, at det traditionelle, matrikulære arbejdsområde beskæftiger færre personer, mens de tre øvrige hovedkategorier ”planlægning og arealforvaltning”, ”kortlægning og teknisk måling” samt en vifte af ”nye it-relaterede arbejdsopgaver” har været i støt vækst.

  Uddannelse - lærebøger
  I arkivet 

  • en gennemgang af landinspektøruddannelsen fra den første begyndelse i anden halvdel af 1700-tallet
  • beskrivelse af tiden på Landbohøjskolen, 1858-1975.
  • beskrivelse af tiden på Aalborg Universitet 1975 -.

  Gennem hele den lange periode omtales uddannelsens indhold og form, og der er oprettet henvisninger med links til indscannet materiale vedrørende studiet - fra foreningens tidsskrift, studieordninger, udvalgte lærebøger m.v. 

  De første landinspektørers økonomiske kortlægning af landet faldt tidsmæssigt sammen med fremstillingen de første videnskabeligt baserede og fuldstændige topografiske landkort over Danmark - Videnskabernes Selskabs kortværk. På den tid var der fælles uddannelse for alle, der beskæftigede sig med landmåling, og der var mange personsammenfald. Derfor er der i tilknytning til omtalen af denne periode givet en kort omtale af den nært beslægtede topografiske kortlægning af landet og de dertil hørende rene geodætiske opgaver, inklusive den tid opgaven blev løst i militært regi. Der er udarbejdet et bogkatalog, hvor især ældre lærebøger og anden faglitteratur er registreret. 
   

  Biografier, Billeder, sange etc.
  I arkivet er:

  • foreningens medlemsbiografier fra 1875 – 1925, 1925 – 1935, 1925 – 1950, 1950 – 1975 og 1975 – 2000.
  • fotografier af DDL’s formænd tilbage fra 1875 og til dato, samt tilsvarende af PLF’s formænd. • Medlemsbilleder fra foreningens 25 års, 50års og 75 årsjubilæum.
  • Særnummer af Tidsskriftet (25. binds 1. hæfte, 1968) ”Landinspektører i Danmark gennem 200 år 1768 – 1968” udarbejdet af H.T. Heering.
  • En samlet udgivelse af foreningens sange udarbejdet i 2008 af tidligere Matrikeldirektør Peter Jakobsen.
  •  

   

  FoFoDaLa
  Foreningen for danske Landinspektørstuderende (FoFoDaLa) er ikke beskrevet, men en kort omtale findes i 'FoFoDaLa's historie' af landinspektør Niels Østergård i 1962 side 16-22 i Tidsskriftet Landinspektøren 23. bind 1. hæfte.