Din vej hertil:

  Regnskab 2017

  Sidst opdateret: Wednesday, 24. January 2018 - 19:56 / Kim Ingemann C

  Foreningens eksterne årsregnskab 2017

  PDF iconDdL Årsregnskab 2017

  Årets resultat

  Foreningen kommer ud med et samlet overskud på 745.310,- kr.
  Som er fordelt på:
  -       Foreningsdriften, incl. kapitalforvaltning: 288.320 kr
  -       ALF-Fonden (sommerhusene og kapitalforvaltning): 456.990 kr

  Foreningen kommer ud med et positivt resultat på driften inkl. de finansielle indtægter.
  Bestyrelsen havde udarbejdet et budget for 2017 med et underskud på 410 t.kr., der bl.a. kunne henføres til gennemførelse af eksterne konferencer, fortsat modernisering af hjemmesiden og international aktivitet.
  Ud over at der er brugt mere på branding, oppebåret færre kontingenter fra pensionisterne end budgetteret og opnået pæne nettoindtægter på den samlede kursusaktivitet, så har foreningen generelt opnået flere indtægter og besparelser.

  Sommerhusene gav lille lejeoverskud
  ALF’s to sommerhuse på Samsø og Falster viser et marginalt lejeoverskud, men ret kraftige udgifter, hvilket skyldes en renovering af nedsivningsanlægget på Samsø. Et salg af en strimmel jord mod bagboen på Falster opvejer ikke udgifterne. Salget skyldtes et lønligt ønske om, at foreningen skulle redde bagboen ud af en bygningsmæssig krise. Han havde fået bygget sit skur for tæt på skel.
  For den samlede forening, inkl. ALF-fonden med sommerhusene, var der et overskud på godt 745 t.kr.
  Foreningens egenkapital er efter året på 10,5 mio. kr., og ALF-fonden er på 15,2 mio. kr. inkl. værdien af sommerhusene (ca. 2 mio. kr.).

  Bemærkninger fra politisk revisor

  Min revision af efterfølgende årsregnskab har givet anledning til følgende bemærkninger:
  Et realiseret driftsresultat af foreningens drift på -93.000 mod budgetteret -660.000 vidner om en veldrevet forening. Der er plus på stort alle væsentlige poster, idet særligt økonomien i efteruddannelsesvirksomhed, fagligt møde og kommunikation bidrager positivt til det budgetterede driftsresultat. Særligt efterspørgslen på efteruddannelse må betegnes som værende positiv – også grundet økonomien.

  Med det realiserede driftsresultat, sammenholdt med et resultat af de finansielle poster, der er væsentligt over det budgetterede, må regnskabet betegnes som endog meget tilfredsstillende.
  Opbygningen af regnskabet adskiller sig fra tidligere år. Deraf følgende udfordringer med at sammenholde enkeltposterne med hhv. budget og tidligere års driftsposter opvejes af en mere overskuelig fremstilling, der må forventes at bidrage positivt til læsevenligheden i de kommende år. Regnskabets suverænt største udgiftspost, administrationsvederlaget til IDA, anbefales i kommende årsregnskaber udspecificeret, så det tydeliggøres, hvilke elementer og ydelser, det store samlede beløb indbefatter.

  Lars Birk Jensen
  Hjørring

  Økonomisk overblik – foreningens drift 2017