Din vej hertil:

  Dato

  Wednesday, 29. November 2017 - 9:00 to 16:00

  Sted

  Scandic Jacob Gade Flegborg 8 7100 Vejle

  Helhedsvurdering efter Byggeloven - Aflyst

  Kommunerne har siden 2014 haft muligheden for at foretage en helhedsvurdering af de bebyg-gelsesregulerende forhold, som afviger fra de almindelige byggeretlige bestemmelser – eller som ikke reguleres heraf. Vurderingen er en skønsmæssig afgørelse, hvor kommunen vurderer et projekt/byggeris samlede omfang og indvirkning på omgivelserne – ud fra en række generel-le kriterier (hensyn) i Bygningsreglementet.

  Kurset giver, indledningsvist, en grundlæggende indføring i begrebet Helhedsvurdering, herunder hvad siger BR om helhedsvurderingen? hvornår kan den bruges og hvilke kriterier skal indgå i vurderingen? og hvad er proceduren?

  Kurset har også til formål, at belyse erfaringerne med helhedsvurderingerne og praksis på om-rådet. Dette belyses bl.a. gennem en række central og principielle afgørelser fra Statsforvalt-ningerne. Altså, hvor går grænserne for f.eks. anvendelsen af de generelle kriterier.

  Kurset vil også belyse sammenhængen til den fysiske planlægning, herunder hvordan helheds-vurderingen skal og kan forholde sig til bestemmelserne i kommune- og lokalplanlægningen.  

  Kurset vil afslutningsvis sætte fokus på udvalgte temaer, som vælges ud fra de aktuelle og ty-piske udfordringer med helhedsvurderingerne som fylder i kommunerne netop nu. Deltagerne opfordres til at oplyse om disse udfordringer - senest - ved tilmelding til kurset.
  Udfordringerne belyses ud fra målrettet oplæg – med udgangspunkt i praksis på området – og eventuelt udvalgte cases fra kommunerne.

  Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

  • Helhedsvurderingen - begrebet (vi opsummerer, hvad kan vi regulere og hvilke hensyn kan lægges til grund for afgørelsen – altså vurderingen (skønnet) forud for byggetilladelse eller afslag. Endvidere også procedure og klageregler m.v.)
  • Erfaringer og praksis – herunder Statsforvaltningens afgørelser m.v. (gennemgang af praksis – vurderet ud fra bl.a. afgørelser)
  • Sammenhængen til den fysiske planlægning (hvordan helhedsvurderingen skal og kan forholde sig til bestemmelserne i kommune- og lokal-planlægningen)
  • Udvalgte temaer (fokus på aktuelle og typiske udfordringer med helhedsvurderinger fra deltagerne – eventuelt som cases)

  Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltage-re. Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i konkrete afgørelser fra Statsforvaltnin-gen og praksis.

  Kurset henvender sig til byggesagsbehandlere, planlæggere og andre kommunale ansatte der beskæftiger sig med byggesager – og øvrige som ønsker kendskab til administration af hel-hedsvurderinger i praksis.

  Der vil blive gennemgået og drøftet relevante opgaver/cases - gennemført som refleksioner i plenum. Ved drøftelse af opgaver/cases i plenum forventes en mere deltagende og lærende dag for deltagerne.

  Der bliver sendt en elektronisk kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale inden kurstes start.

  Kursuslærer
  - Susanne Spangsberg, Vejdirektoratet
  - Torben Kjeldgaard Larsen, Aalborg Kommune
  - Advokat Jens Flensborg

  Kursusleder
  - Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

  Kursusafgift
  3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
  3.700 kr. + moms for øvrige deltagere

  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 15. november 2017 betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 22. november 2017 betales 100 %

  Event id

  323590

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  October 27, 2017