Din vej hertil:

  Kommende begivenheder

  09/10/2017 to 10/10/2017
  På kurset lærer du om sagshåndteringen på kontoret med hovedvægt på de matrikulære sager.- Udstykningskontrollen- Den matrikulære sags identifikation og tilrettelæggelse- Sagens parter og involverede- Ansøgning – afgørelse (herunder forvaltningslov) – klage- Landbrugssagens dokumenterKurset er en...
  24/10/2017
  Rådgivning og sagsbehandling omkring ejendomsavancebeskatningsloven, samt MOMS og fastejendom.Sagsbehandlere i kommunerne og praktiserende landinspektører bør have kendskab til de regler i ejendomsavancebeskatningsloven som udløser skat ved salg af boligejendomme med et areal over 1400 m². Kurset...
  26/10/2017
  Kurset tager sit udgangspunkt i kommunale myndigheders ekspropriation og de problemstillinger og udfordringer, som kommunen og tilknyttede rådgivere står over for ved tilrettelæggelse og gennemførelse af ekspropriation. I kurset inddrages eksempler fra praksis.Kurset omhandler hjemmel og...
  29/11/2017
  Kommunerne har siden 2014 haft muligheden for at foretage en helhedsvurdering af de bebyg-gelsesregulerende forhold, som afviger fra de almindelige byggeretlige bestemmelser – eller som ikke reguleres heraf. Vurderingen er en skønsmæssig afgørelse, hvor kommunen vurderer et projekt/byggeris...
  16/01/2018
  Kursets formål er både at gennemgå og præsentere den nye lovgivning om registrering af faste ejendomme og bygninger i de relevante grunddataregistre, og - gennem konkrete cases – at gennemgå hvordan indberetningsprocedurerne for den praktiserende landinspektør gennemføres i det nye IT-system. Der...

  Pages

  Tidligere begiveheder

  27/04/2017
  Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i VVM reglerne, herunder processen med bl.a. screening og scoping, forholdet til Miljøvurderingsloven og erfaringer med de seneste lovændringer. Processen gennemgås med fokus på de værktøjer der kan/skal understøtte VVM arbejdet....
  20/04/2017
  Der er i de seneste år sket markante ændringer af bl.a. plan-, landbrugs- og miljølovgivningen, der har betydning for ejendomsdannelse og –forandringer, og flere er på vej. Kursets overordnede formål er, at gennemgå de gældende regler og forventninger til ændringer af arealanvendelseslovgivningen...
  19/04/2017
  Kurset indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved køb / salg og udvikling af fast ejendom – men denne gang med en kommunal synsvinkel.Kurset giver indsigt i de forudsætninger og betingelser, som gælder for køb og salg af kommunale ejendomme. Herunder...
  21/03/2017
  De fleste praktiserende landinspektører har stået i situationen, at en sag udvikler sig sådan, at den oplyste pris ikke holder. Der er langt mellem dem, der synes, det er en god oplevelse at ringe til rekvirenten i den situation. Det overordnede emne for dette kursus er, at undgå at komme i den...
  14/03/2017 to 15/03/2017
  Markarbejdet er det første af 6 kurser i den af ALF og PLF etablerede kursusrække for assi-stenter uden beskikkelse.Kursets indholdKurset omhandler forberedelse og gennemførelse af markarbejdet med hovedvægt på det matrikulære markarbejde.• Planlægning• Metodevalg• Referencesystemer• ...

  Pages