Din vej hertil:

  Kommende begivenheder

  19/11/2018 to 20/11/2018
  Byggeprojekter er det fjerde af 6 kurser i den af ALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i de forudgående kurser.Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen...
  22/11/2018
  Med planlovs revision i juni 2017 var landzoneområdet et af de områder, hvor der skete en række ændringer. Vi kigger på ændringerne, og hvilken betydning det har haft for landzoneadministrationen – og aktuelle ændringer på området.Kurset giver en grundlæggende indføring i lovkrav og sagsgangen ved...
  04/02/2019 to 05/02/2019
  Det er kursets primære formål, at give deltagerne et detaljeret kendskab til lokalplanlægningens grundlæggende jura og reguleringsmuligheder, samt en værktøjskasse med fokus på de problematiske emner, som planlæggeren typisk støder på – både i planloven og i anden lovgivning.Lokalplaner er et...

  Tidligere begiveheder

  15/11/2018
  Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i miljøvurderingslovens bestemmelser om VVM (konkrete projekter), herunder processen med bl.a. screening og scoping, forholdet til miljø-vurdering af planer og programmer, og erfaringerne med de seneste lovændringer. Processen gen-nemgås med...
  01/10/2018
  Regler og procedurer i forbindelse med afholdelse af skelforretning,  identifikation af ofte forekommende problemstillinger for praktikeren af faglig og praktisk karakter, samt god mulighed for at inddrage deltagernes egne erfaringer.(Kursusbeskrivelsen vil blive udbygget senere)Kursuslærer-...
  04/09/2018
  Den 1. juni 2018 træder ændringer i udstykningsloven, tinglysningsloven og andre love der vedrører ejendomsregistrering i kraft.Blandt ændringerne er en ny arbejdsgang mellem Geodatastyrelsen og Tinglysningsretten, hvor Geodatastyrelsen først endeligt registrere en matrikulær sag, når...
  31/05/2018
  Kurset indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved udvikling af fast ejendom. Kurset giver indsigt i de centrale vidensområder om ejendomsudvikling, som kan indgå når den praktiserende landinspektør rådgiver herom. Tilsvarende vil kurset også give...
  19/03/2018 to 20/03/2018
  Det er kursets primære formål, at give deltagerne et detaljeret kendskab til lokalplanlægningens grundlæggende jura og reguleringsmuligheder, samt en værktøjskasse med fokus på de problematiske emner, som planlæggeren typisk støder på – både i planloven og i anden lovgivning.Lokalplaner er et...

  Pages