Din vej hertil:

  Dato

  Thursday, 15. November 2018 - 9:00 to 16:30

  Sted

  Trinity Hotel og Konferencecenter Gl. Færgevej 30, Snoghøj 7000 Fredericia

  VVM – teori og praksis

  Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i VVM reglerne (konkrete projekter), herunder processen med bl.a. screening og scoping, forholdet til Miljøvurderingsloven (planer og programmer) og erfaringerne med de seneste lovændringer. Processen gennemgås med fokus på de værktøjer der kan/skal understøtte VVM arbejdet.

  Vi gennemgår Planklagenævnets praksis for centrale emner, med udgangspunkt i en række principielle afgørelser. Her præsenteres gode råd til sagsbehandlingen.

  Et centralt element i kurset, er at eksemplificere VVM i praksis gennem en/flere opgaver og gennemgang i plenum. Herunder sagsgang, vurdering af anmeldelse, eksempler på afgrænsning af miljøkonsekvens-rapportens indhold (scoping), udarbejdelse af godkendelse og/eller kommuneplanretningslinjer, offent-lighedsprocedure m.v. Desuden medfører den nye lov ændrede roller for bygherre, myndighed og rådgi-vere - det vil der ligeledes være et særligt fokus på.

  Kursets centrale formål er, at give deltagerne en opdateret juridisk indsigt i det gældende regelsæt for VVM området, og gennem opgaver at eksemplificere VVM i praksis.

  Der vil blive givet et overblik om følgende emner: 

  • Grundlæggende orientering om VVM bestemmelserne fra Planloven og tilhørende bekendtgørelser, herunder relationen til Miljøvurderingsloven (planer og programmer).
  • VM processen, med udgangspunkt i den praktiske gennemførelse af sagsforløbet.
  • Værktøjer (Da kurset er planlagt, som et ”både teoretisk og praktisk kursus” vil der blive lagt vægt på, at deltagerne får både en teoretisk og en praktisk brugbar viden – også med henvisning til praktisk anven-delig metoder, vejledninger  m.v.)
  • Konkret sagsbehandling – gennemgang af opgaver (Der arbejdes med en/flere konkrete opgaver ud fra typiske VVM sager, som f.eks. teknisk anlæg i det åbne land m.v.)
  • Planklagenævnets afgørelser og praksis (gennemgang af nævnets praksis – med udgangspunkt i centra-le og principielle afgørelser)

  Kursets emner gennemgås ved oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil tage udgangspunkt i den nyeste lovgivning og seneste praksis. Der bliver lejlighed til at drøfte, og tage stilling til, flere konkrete sager/opgaver - både i grupper og på plenum.

  Kurset henvender sig til miljømedarbejdere, fysisk planlæggere, miljø- og naturplanlæggere og øvrige der beskæftiger sig med - eller skal beskæftige sig med – VVM reglerne. Endvidere andre, som ønsker kend-skab til administration af VVM reglerne i praksis.

  Der udsendes en digital kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale.

  Kursuslærer
  - Ole Gregor, Århus Kommune.
  - Juridisk kompetence.

  Kursusleder
  - Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

  Kursusafgift
  3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
  3.700 kr. + moms for øvrige deltagere

  Tilmeldingsfrist
  16. oktober 2018

  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 16. oktober 2018 betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 1. november 2018 betales 100 %

  Event id

  325701

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  October 17, 2018