Din vej hertil:

  Dato

  Thursday, 15. November 2018 - 9:00 to 16:30

  Sted

  Trinity Hotel og Konferencecenter Gl. Færgevej 30, Snoghøj 7000 Fredericia

  VVM – teori og praksis

  Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i miljøvurderingslovens bestemmelser om VVM (konkrete projekter), herunder processen med bl.a. screening og scoping, forholdet til miljø-vurdering af planer og programmer, og erfaringerne med de seneste lovændringer. Processen gen-nemgås med fokus på de værktøjer der kan/skal understøtte VVM arbejdet.
   
  Vi gennemgår Miljø- og fødevareklagenævnets praksis for centrale emner, med udgangspunkt i en række principielle afgørelser. Her præsenteres gode råd til sagsbehandlingen.
   
  Et centralt element i kurset, er at eksemplificere VVM i praksis gennem en/flere opgaver og gen-nemgang i plenum. Herunder sagsgang, vurdering af ansøgning, eksempler på afgrænsning af mil-jøkonsekvensrapportens indhold (scoping), udarbejdelse af godkendelse og/eller kommuneplanret-ningslinjer, offentlighedsprocedure m.v. Desuden medfører den nye lov ændrede roller for bygher-re, myndighed og rådgivere - det vil der ligeledes være et særligt fokus på.
   
  Kursets centrale formål er, at give deltagerne en opdateret juridisk indsigt i det gældende regelsæt for VVM området, og gennem opgaver at eksemplificere VVM i praksis.
   
  Der vil blive givet et overblik om følgende emner:
  • Grundlæggende orientering om VVM bestemmelserne i Lov om miljøvurdering af planer og pro-grammer og af konkrete projekter (VVM).
  • VVM processen, med udgangspunkt i den praktiske gennemførelse af sagsforløbet.
  • Værktøjer (Da kurset er planlagt, som et ”både teoretisk og praktisk kursus” vil der blive lagt vægt på, at deltagerne får både en teoretisk og en praktisk brugbar viden – også med henvisning til praktisk anvendelig metoder, vejledninger  m.v. )
  • Konkret sagsbehandling – gennemgang af opgaver (Der arbejdes med en/flere konkrete opgaver ud fra typiske VVM sager, som f.eks. teknisk anlæg i det åbne land m.v.)
  • Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelser og praksis (gennemgang af nævnets praksis – med udgangspunkt i centrale og principielle afgørelser )
  Kursusform
  Kursets emner gennemgås ved oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil tage udgangspunkt i den nyeste lovgivning og seneste praksis. Der bliver lejlighed til at drøfte, og tage stilling til, flere konkrete sager/opgaver - både i grupper og på plenum. 
   
  Der udsendes en digital kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale.

  Kursuslærer
  - Ole Gregor, Århus Kommune.
  - Susanne Spangsberg, Vejdirektoratet.

  Kursusleder
  - Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

  Kursusafgift
  3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
  3.700 kr. + moms for øvrige deltagere

  Tilmeldingsfrist
  13. november 2018

  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 16. oktober 2018 betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 1. november 2018 betales 100 %

  Event id

  325701

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  October 17, 2018