Din vej hertil:

  Beskikkelse som landinspektør

  Sidst opdateret: Thursday, 14. April 2016 - 10:23 / KIC

  Beskikkelse som landinspektør med ret til at udføre matrikulære opgaver efter  landinspektørlovens § 1, stk. 2.
  Landinspektører med beskikkelse har en central rolle i ejendomsdannelsen og har efter lovgivningen nogle særlige privilegier. Landinspektører med beskikkelse har eneret til at udføre matrikulære arbejder - dvs. ændring og fastlæggelse af ejendommes skel ved udstykning, arealoverførsel, afsætning og sammenlægninger af ejendom. Beskikkelsen giver også mulighed for at landinspektøren kan opdele ejendomme i ejerlejligheder og andre særlige beføjelser i forhold til tinglysningsloven og erklæringer i forhold til byggeri m.v.

  Du skal opfylde en række betingelser for at kunne opnå beskikkelsen. Du skal have bestået landinspektøreksamen og i mindst 3 år efter landinspektøreksamen har deltaget i udførelsen af almindeligt forekommende matrikulære arbejder ved ansættelse hos en praktiserende landinspektør.

  Geodatastyrelsen har anset betingelserne for opfyldt, når ansøgningen om beskikkelse var vedlagt en erklæring fra arbejdsgiveren om, at ansøgeren har været ansat i 3 år, og i dette tidsrum deltaget i udførelsen af matrikulære arbejder. Det har normalt  ikke været nødvendigt at oplyse, i hvilket omfang ansøgeren har deltaget i udførelsen af matrikulære arbejder. En sjælden gang har GST anmodet ansøgeren om at skaffe oplysninger fra arbejdsgiveren om omfanget af de matrikulære arbejder, som ansøgeren har deltaget i.

  Matrikulære arbejder udgør efterhånden en mindre del af de praktiserende landinspektørers samlede virksomhed, og landinspektører og landinspektørassistenter er ofte mere specialiserede end tidligere. Ansættelse som landinspektørassistent giver altså ikke nødvendigvis i sig selv det kendskab til matrikulære forhold, som er en betingelse for at opnå beskikkelse. Man skal som assistent og arbejdsgiver være opmærksom på, at assistenten får tilstrækkelig med erfaringen inden for de matrikulære opgaver. GST kan derfor ved ansøgning om beskikkelse kræve oplysninger om, i hvilket omfang ansøgeren har deltaget i udførelsen af matrikulære arbejder.

  Det vil normalt ikke være nødvendigt, at der foreligger oplysninger om hver eneste matrikulære sag, som ansøgeren har deltaget i eller helt nøjagtige oplysninger, om hvor mange arbejdstimer, ansøgeren har anvendt på matrikulære arbejder. Der skal imidlertid foreligge så udførlige oplysninger, at styrelsen kan danne sig et dækkende indtryk af, i hvilket omfang ansøgeren har deltaget i udførelse af matrikulære arbejder. Oplysningerne om, i hvilket omfang ansøgeren har deltaget i matrikulære arbejder, bør fremgå af den erklæring om ansættelsesforholdet, som ansøgerens arbejdsgiver afgiver til brug ved ansøgningen om beskikkelse. Oplysningerne vil dog også kunne gives i en erklæring, som ansøgeren skriver og arbejdsgiveren tiltræder.

  Du kan finde en vejledning i at opnå beskikkelse og formular til ansøgning på Geodatastyrelsens hjemmeside - her