Din vej hertil:

  Pensionspolitik 2015

  Sidst opdateret: Monday, 30. November 2015 - 11:15 / Kim Ingemann C

  Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet 4-2015 den 22. september 2015 en ny pensions- og forsikringspolitik.

  Pensionspolitik 2015

   

  ***** 

  Pensions- og forsikringspolitik 2015

   

  Baggrund

  Foreningens pensionspolitik viser retningen for foreningens arbejde med pensionsområdet til gavn for alle medlemmer, uanset om det gælder indgåelse af overenskomster med pensionselementer, pension i forbindelse med individuelle ansættelser, ved påvirkning af pensionsrelateret lovgivning mv.

  Foreningen indgår aftale med et eller flere pensionsselskaber om levering af pensions- og forsikringsydelser til medlemmerne og følger løbende selskabernes overholdelse af aftaler og ydelser.

   

  Formål med pensions- og forsikringspolitikken

  • Politikken omhandler foreningens indgåelse af aftale om pensionsordning.
  • Ddls medlemmer skal sikres en økonomisk tryg alderdom og have økonomisk sikkerhed ved sygdom og skader, der indvirker på arbejdsevnen. Ved dødsfald skal efterladte sikres økonomisk.
  • DdL indgår rammeaftale (pensionsordning) omfattende livsvarig alderspension, dødsfaldsdækning og forsikring ved sygdom og tab af erhvervsevne. Medlemmerne tilbydes frivillig sundhedssikring.
  • Pensionsordningen skal overholde den til enhver tid gældende pensions- og skattelovgivning mv.

   

  Alderspension (opsparing til alderdom)

  • Alderspensionen skal sikre medlemmerne mulighed for en økonomisk attraktiv tilværelse efter arbejdslivets ophør.
  • Alderspensionens grundlag skal være en opsparing til livslang udbetaling ved pensionering (livrente). Der skal kunne tilbydes andre opsparingsformer, som rate- og aldersopsparing etc. afhængig af de til enhver tid lovgivningsmæssige muligheder.
  • Medlemmerne skal have mulighed for opsparing i de opsparingsmiljøer, der findes til enhver tid (markedsrente- og gennemsnitsrentemiljøer).
  • Medlemmerne skal have mulighed for at spare ekstra op til pension, så man kan blive økonomisk uafhængig af det offentlige.
  • Alderspension er et krav for ansatte efter overenskomst.

   

  Forsikringselementer

  • Medlemmerne skal kunne sikre sig mere end de minimumsrammer, som foreningen har aftalt i pensionsordningen.

   

  Økonomisk sikkerhed ved død - dødsfaldsdækning

  • Medlemmernes efterladte skal sikres økonomisk ved medlemmets død før pensionsalder.
  • Alle medlemmer skal tilbydes at blive omfattet af en dødsfaldsdækning.
  • Forsikringen kommer til udbetaling som engangssum ved død.
  • Medlemmerne skal have mulighed for at tegne løbende udbetaling til efterladte ægtefælle eller samlevende og/eller efterladte hjemmeboende børn under 24 år.

   

  Mistet erhvervsevnen

  • Medlemmerne skal være sikres økonomisk ved tab af erhvervsevne, som er fagspecifik erhvervsevnenedsættelse (faginvaliditet).
  • Medlemmerne skal have en fornuftig levestandard uafhængigt de offentlige ydelser.
  • Forsikringen skal udbetales månedligt til medlemmet.
  • Medlemmerne skal have mulighed for supplerende at vælge engangsudbetaling.

   

  Rammes af kritisk sygdom

  • Dækning ved kritisk sygdom giver det enkelte medlem mulighed for at få økonomisk hjælp i en svær tid.
  • Dækningen skal være den samme for alle medlemmer uanset stilling og løn og må ikke påvirke pensionsordningen synderligt.

   

  Sundhedssikring

  • Medlemmer skal have mulighed for at indgå i en sundhedssikringsordning.

   

  Generelt – og supplerende

  • DdL anbefaler privat ansatte at indgå en pensionsaftale.
  • Ddls medlemmer er ansat efter forskellige overenskomster og privatansatte medlemmer på jobløn, kontraktansættelse etc.
  • Medlemmer ansat efter offentlig overenskomst og efter overenskomst mellem DdL og PLF skal have arbejdsmarkedspension i det eller de pensionsselskaber, som DdL indgår pensionsaftale med.
  • Andre privatansatte eller selvstændige medlemmer skal tilbydes indtræden i sammen pensionsaftale.
  • Landinspektørfirmaerne tilbydes at tegne en firmapensionsaftale i tilknytning til DdLs pensionsaftale.
  • Medlemmer med eksisterende pensionsaftaler skal tilbydes overgang til nye ordninger, der etableres.
  • Medlemmer skal have mulighed for at samle sine pensioner og dermed spare administrative udgifter. Dette kan medføre, at medlemmer skal have mulighed for at flytte pensionser ud af det pensionsselskab, som foreningen har indgået aftale med, hvis det ikke påvirker sikkerheden for de tilbageværende
  • Foreningen følger løbende pensionspolitikken med de aftalte pensions- og forsikringsselskaber

   

  Udstationering

  • Medlemmer, som bliver udstationeret, skal – så vidt muligt - være dækket på samme måde som i DK.

   

  Andre forsikringer

  DdL indgår rammeaftaler for tyveri, bolig-, fritids-/ulykkesforsikringer med forsikringsselskaber, hvor medlemmer kan indgå favorable aftaler.

  DdL indgår rammeaftaler for lønsikringsordninger i forsikringsselskab.

   

   


   

   

   

                                                                                    Bilag til pensions- og forsikringspolitik 2015

   

   

  Faktaark oktober 2015:

  Beløbene pristalsjusteres løbende

   

  Alderspension:

  • Oprettes i markreds – eller gennemsnitsrentemiljø
  • Kan tilknyttes ratepension og/eller aldersopsparing
  • Skal først udbetales ved den individuelle pensionsalder

   

  Ægtefællepension

  • Der skal være mulighed for at medlemmerne kan tegne frivillig ægtefælleforsikring

   

  Dødsfaldsdækning

  • Dækningen ved start er 1 års løn (100 %)
  • Dækningen kan individuelt aftaler mellem 100 – 800 % af den aktuelle årsløn
  • På individuel basis kan aftales løbende udbetaling til ægtefælle/partner
  • Udløb ved pensionstagers 70’år (folkepensionen + 5 år)

   

  Tab af erhvervsevne

  • Basis: Løbende udbetaling svarende til 50 % af lønnen. (I øjeblikket 40 %)
  • Der skal tekstformuleres om ’samme rådighedsbeløb som før skaden’
  • På individuel basis kan aftales engangsudbetaling. (F.eks. svarende til udbetaling ved Kritisk sygdom).

   

  Kritisk sygdom

  • Engangsudbetaling på 148.000,- kr
  • Kan på individuel basis aftales, 148.000,- x2 og 148.000,- x3
  • Udløb ved pensionstagers 70’år (folkepensionen + 5 år)

   

  Sundhedssikring

  • Oprettes helt på frivillig basis