Din vej hertil:

  Dato

  Monday, 3. February 2020 - 9:00 to Tuesday, 4. February 2020 - 16:30

  Sted

  Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3 7100 Vejle

  Lokalplanlægning – teori og praksis

  Lokalplaner er et centralt redskab for byudvikling og sikring af ejendomsrettigheder, og kurset klæder dig på til at udarbejde hensigtsmæssige, men også holdbare lokalplaner.
  Kommunerne taber en del sager om lokalplaner ved Planklagenævnet eller domstolene, og der viser sig ofte problemer med at fortolke lokalplanerne i virkeliggørelsesfasen.
  Samtidig kan lokalplaner i visse tilfælde medføre erstatningssager, selv om planlægning som ud-gangspunkt er erstatningsfri regulering.

  Du vil bl.a. få et overblik over følgende emner:

  1. Lokalplaner og anden lovgivning

  • lokalplaner og miljøbeskyttelse
  • lokalplaner og byggeloven og bygningsreglementet
  • lokalplaner og private og offentlige veje
  • lokalplaner og naturbeskyttelse
  • lokalplaner og museumsloven

  2. Lokalplanpligt og -ret

  • lokalplankompetence, hjemmel og habilitetsregler
  • planlægningsmæssig begrundelse og lovligt formål
  • lokalplanpligt - hvornår, hvornår ikke?
  • hvad betyder kravet om nærmere regler i lokalplaner?

  3. Retsvirkninger

  • hvilke retsvirkninger skal med i lokalplanen?
  • eksisterende lovlig anvendelse og kontinuitetsbrud
  • servitutbortfald

  4. Forbud efter § 14

  • hvad kan forhindres?
  • hvornår, hvordan og under hvilke forudsætninger kan forbuddet nedlægges?
  • hvilke virkninger har forbuddet?

  5. Dispensation

  • dispensation eller ny lokalplan
  • grænser for dispensation

  6. Ekspropriation og overtagelse

  • rækkevidde af ekspropriationsmuligheden
  • ekspropriation af rådighedsservitutter
  • overtagelsespligten
  • lokalplaner med ekspropriationslignende indgreb

  7. Erstatningsansvar

  • grænserne for den erstatningsfrie regulering
  • ejendomsretten og det naboretlige grundlag
  • erstatning ved ophævelse af tilstandsservitutter
  • konsekvenser af fejl og ugyldige afgørelser

  8. Lokalplaners indhold

  • lokalplanens rækkevidde og mindstekravene
  • krav til formulering af bestemmelserne
  • krav om entydighed og præcision
  • forholdsnormer og kompetence-normer
  • bestemmelser for vanskelige emner
  • krav til kortbilagene
  • typiske fejl og mangler

  Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursuslærerne og gruppeopgaver. Emnerne belyses med en række eksempler fra praksis.

  Der fremlægges en række eksempler på, hvordan problematiske emner kan reguleres hensigtsmæssigt. Der vil blive lejlighed til at drøfte og tage stilling til mange konkrete sager både i grupper og i plenum.

  Afgørelser, oplæg, eksempler og baggrundsmateriale udleveres i en omfattende digital kursusmappe ved kursets start.

  Kurset henvender sig til dig der er planlægger, byggesagsbehandler mv. i kommuner, landinspektørfirmaer og andre, der ønsker en detaljeret indføring i lokalplanlægningen eller som beskæftiger sig med udarbejdelse eller administration af lokalplaner.

  Kursuslærer
  - Henrik Søe Lysgaard, Cowi.
  - Susanne Spangsberg, Vejle Kommune.
  - Peter Mortensen, København Universitet m.v.
  - Esben Obeling, Aalborg Kommune.

  Kursusleder
  - Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

  Kursusafgift
  7.300 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
  7.800 kr. + moms for øvrige deltagere.

  Afmeldingsfrist
  Ved afmelding efter d. 6. januar 2020 betales 25 %
  Ved afmelding efter d. 20. januar 2020 betales 100 %

  Event id

  331691

  Coordinator

  Landinspektørforeningen
  January 3, 2020